ROZHANOVCE 22.-28.1.2024

Pondelok 22. 1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. + Mária z rod. Jelčovej

16:00

sv. lit.

Utorok 23. 1. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. *ZBP Oľga, Janka, Adrianka, Agátka

7:30

sv. lit.

Streda 24. 1. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. *ZBP Marta Petrová, 77r.

17:30

sv. lit.

Štvrtok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + Ivan Bobuľa

17:30

sv. lit.

ZMENA!!!

Piatok 26. 1. 

– VOĽNICA

– DETSKÁ SV. LIT.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Na dobrý úmysel darcu

17:00

sv. lit.

Sobota 27. 1. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca sv. Jána Zlatoústeho. + Anna, Michal, Anna

7:30

sv. lit.

 

17:00

príprava sály

Nedeľa 28. 1. 

– zbierka na pastoráciu mládeže

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI. 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*ZBP Hugo. 

Vypominka: ZBP Miroslav Petruš, živ. jubileum

10:00

sv. lit.

 

15:00

celofarský karneval DK

 

ČIŽATICE 22.-28.1.2024

Pondelok 22. 1. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. *za veriacich farnosti 

(o. Peter)

17:30

sv. lit.

Štvrtok 25. 1. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. + z rod. Lechmanovej, Tkáčovej, Tresovej, Lechmanovej 

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Piatok 26. 1. – VOĽNICA
Nedeľa 28. 1. 

– zbierka na pastoráciu mládeže

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI. 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*ZBP Alexandra, Marta 

(o. Peter)

8:30

sv. lit.

 

15:00

celofarský karneval DK

 

VAJKOVCE 22.-28.1.2024

Piatok 26. 1. – VOĽNICA
Nedeľa 28. 1. NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI. 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

*za veriacich farnosti 

(o. Peter)

7:20

sv.lit.

 

15:00

celofarský karneval DK

 

 

Informácie do farských oznamov na nedeľu 21. januára 2024

Bratia a sestry! V sobotu 27. januára 2024 o 10:00  hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša (Jozefa Maxima), prešovského arcibiskupa metropolitu – nominanta. V priamom televíznom prenose bude celú slávnosť vysielať RTVS, TV Lux, TV Logos, TV Zemplín a v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.

Z kapacitných dôvodov sa do katedrály dostanú iba kňazi a pozvaní hostia.Pre ostatných veriacich sú pripravené priľahlé priestory – chodba pri katedrále a aula na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V týchto priestoroch bude možné sledovať slávnosť prostredníctvom prenosu, kňazi tam prídu rozdávať sväté prijímanie a novovysvätený vladyka Jonáš príde na konci slávnosti požehnať Boží ľud.Zaujať miesta je potrebné najneskôr do 9:40 hod.

Zároveň Vám oznamujeme, že nový prešovský arcibiskup metropolita Jonáš bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 10:00 hod. aj v nasledujúci deň – v nedeľu 28. januára 2024, kde už nebudú kapacitné obmedzenia.

Duchovná príprava

Už počnúc touto nedeľou a v nasledujúcom týždni až do biskupskej vysviacky bude v celej našej metropolii prebiehať duchovná príprava, počas ktorej vás pozývame prichádzať do chrámu na sväté liturgie, aby sme sa takýmto spôsobom zjednotili v našich farnostiach v modlitbe za otca jeromonacha Jonáša. V suhubejekténii počas nich berieme dve prosby za jeromonacha Jonáša, aby ho Pán v biskupskej službe sprevádzal svojimi milosťami.

Duchovná príprava vyvrcholí počas troch dní pred vysviackou svätými liturgiami v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove o 16:30 hod. V stredu 24. januára bude svätú liturgiu sláviť vladyka Peter Rusnák, vo štvrtok 25. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ a v piatok 26. januára vladyka Milan Lach SJ. Každý z nich zároveň ohlási homíliu. Pozývame vás, podľa vašich možností, na tieto liturgie do prešovskej katedrály. Budú vysielané aj v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín a budete si ich môcť nájsť aj v archíve na webovej a FB stránke TV Logos.

V deň biskupskej vysviacky, v sobotu 27. januára 2024 o 12:00 hod., v každom chráme našej metropolie zaznejú všetky zvony na päť minút. Bude to znak našej spoločnej radosti z tejto vzácnej historickej chvíle a pozvanie k vďačnosti Bohu a k modlitbe za otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ktorého biskupským heslom sú slová z knihy proroka Jonáša „U Pána je spása.“   

 

Duchovná príprava pred biskupskou chirotóniou jeromonacha Jonáša. Prosby do suhubej jekténije.

Všemohúci a večný Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí, preto si poslal svojho proroka Jonáša k pohanom, aby im zvestoval tvoje milosrdenstvo a odpustenie. Prosíme ťa za otca jeromonacha Jonáša, daj mu odvahu a požehnaj jeho službu, aby naplnil tento tvoj úmysel a ohlasoval evanjelium všetkým ľuďom. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

 

Pane Ježišu Kriste, svojho proroka a predchodcu Jána Krstiteľa si naplnil Svätým Duchom a poslal pred sebou, aby ohlasoval evanjelium, pokánie a pripravil ti cestu. Prosíme ťa, daruj tohto Ducha, lásku a horlivosť i jeromonachovi otcovi Jonášovi, vyvolenému na metropolitný stolec našej Cirkvi. Nech tak svieti jeho svetlo pred ľuďmi, aby videli jeho dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO