ROZHANOVCE 22. – 28.2.2021

Pondelok 22. 2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

+ Monika Nigutová

7:30

sv. lit.

Utorok 23. 2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

*ZBP Janka s rod.

7:30

sv. lit.

Streda 24 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

+ Alžbeta Valiková

17:30

sv. lit. VPD

Štvrtok 25. 2.

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

+ Štefan Mika

Vypomienka: ZBP Marienka, Tobiasko

7:30

sv. lit.

Piatok 26. 2.

– zdržanlivosť od mäsa

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.

*ZBP Irena Kolesárová

17:30

sv. lit. VPD

Sobota 27. 2.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Druhá zádušná sobota

7:30

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 28. 2.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

*ZBP pracovníkov LS v Jasove

10:00

sv. lit. Bazila Veľkého

  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR.

(Gréckokatolícka . kat. farnosti Rozhanovce číslo účtu: SK3002000000003109788755)

 

  • JARNÁ ZBIERKA NA GRÉCKOKATOLÍCKU CHARITU:

Na budúcu nedeľu, dňa 21.2.2021, sa uskutoční JARNÁ ZBIERKA NA GRÉCKOKATOLÍCKU CHARITU. Milodary sú venované na podporu socialno – zdravotných služieb, Dom sv. Lazára pre matky s deťmi, na DOS (domáca ošetrovateľska starostivosť) atď. Nakoľko naše chrámy a budú aj naďalej zatvorené, prosíme Vás o milodar napr. poštovým poukazom, alebo vkladom na účet Prima banky:

IBAN: SK77 3100 0000 0043 5022 8409

Variabilný symbol: 1120

Správa pre prijemcu: názov farnosti

Súkromné osoby: meno o priezvisko

Za Vašu podporu Vám vyjadrujeme úprimné Pán Boh zaplať!

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor

Anna Ivanková, riaditeľka charity

 

ČIŽATICE 22. – 28.2.2021

Utorok 23. 2.

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.

+ Imrich Lechman

(o. Peter)

17:00

sv. lit.

Štvrtok 25. 2.

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.

+ Ján a Mária z rod. Miňovej

(o. Marek)

17:00

sv. lit.

Sobota 27. 2.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.

Druhá zádušná sobota

(o. Peter)

9:00

sv. lit.

panychída, hramoty

Nedeľa 28. 2.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

*ZBP rod. Sekeľová

(o. Marek)

8:30

sv. lit. Bazila Veľkého

  • Zádušné sväté liturgie budú v tieto soboty: 6.2., 27.2., 6.3., 13.3., 22.5. V tieto soboty budú slúžené sväté liturgie a panychídy za zosnulých zapísaných . Telefonicky, alebo osobne na farskom úrade, si môžete obnovovať alebo nechať si zapisať hramoty (priezviska rodín a krstné mená jednotlivých zosnulých).
  • OZNAM Z USMERNENÍ BISKUPOV. Nakoľko sú v súčasností sväté liturgie bez účastí veriacich a farností majú znížený, alebo žiadny príjem milodarov na režijné náklady chrámov a farských budov (skrze zvončeky, farské zbierky, myrovania…) prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky chrámu, alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyjadrujeme Pán Boh zaplať! vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR

(č. ú. Filiálnej obce Čižatice: SK2011110000006618460006)

 

VAJKOVCE 22. – 28.2.2021

Nedeľa 28. 2.

NEDEĽA 2.TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.

NEBUDE!!!

Celkový počet návštevníkov:  


Hit Counter provided by Los Angeles SEO